نماینده مردم دزفول:بافت‌های فرسوده دزفول به عنوان یکی از کانون‌های بحران در مدیریت شهری مطرح است