نماینده مجلس:واردات آب به كشور با صرفه اقتصادي همراه باشد