نماینده مجلس:مشکل کمبود پزشک متخصص در دزفول مرتفع می شود