موضوع انتقال آب از سرشاخه های کارون و دز در دست پیگیری است