محیط زیست سریع تر کشتار پرندگان مهاجر در خوزستان را کنترل و مدیریت کند