قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۲ هزار تومان باشد