فعال شدن ظرفیت‌های کشاورزی میزان واردات را کمتر کرده است