فرد خاصی بصورت انحصاری زمان واردات نهاده ها را تعیین می کند