طی آیینی باشکوه دردانشگاه علوم پزشکی ازنماینده مردم دزفول تجلیل بعمل آمد