سامانه مقررات تجاری شفافیت در عرصه صادرات، واردات و تولید را افزایش می دهد