رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت دزفول :با پیگیری نماینده مردم دزفول در مجلس ، مجوز احداث سایت نمایشگاه در دزفول اخذ شد