به نظر شما اجرای FATF چه تاثیری بر کشورمان خواهد داشت؟