برگزاری مراسم روز دانشجو با حضور نماینده و فرماندار ویژه دزفول