بازدید میدانی از خسارات بارندگی و سیلاب اخیر با حضور مدیرکل بحران استان خوزستان