انتخاب مهندس پاپی زاده به عنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی