از دیدار شهرداران چغامیش و شمس آباد تا شرکت در اعتکاف